เงื่อนไขและข้อตกลง

‘เว็บไซต์’ หมายถึง หน้าย่อย โดเมนย่อย หรือส่วนที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ถูกระบุไว้หรือเข้าถึงได้ผ่านชื่อโดเมน : ufa191vip.com

‘อุปกรณ์ในการเข้าถึง’ หมายถึง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการเข้าถึงบริการ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน อุปกรณ์แท็บแล็ต อุปกรณ์แบบสัมผัส หรือระบบความบันเทิงในบ้าน ระบบใดๆ เช่น แผงควบคุมวิดีโอเกม และสมาร์ททีวี(หรือโดยวิธีการทางไกลอื่นใด).

‘ข้อตกลงโบนัส’ หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โบนัส และข้อเสนอพิเศษซึ่งอาจมีผลใช้กับส่วนใดๆ ของการบริการเป็นครั้งคราว.

‘ข้อกำหนดทั่วไป’ หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้.

‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ. ‘กฎเกณฑ์’ หมายถึง กฎเกณฑ์ในการเดิมพัน และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเกมที่ใช้ได้เป็นการเฉพาะกับประเภทของการเดิมพัน หรือการเล่นเกมที่เกี่ยวข้อง.

โดยการคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ” ท่านให้คำรับรอง และยอมรับว่าท่านเข้าใจอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกอย่างที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการตัดสิทธิ์การริบเงิน การปิดบัญชี หรือการดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านโดยผู้ให้บริการ ข้อตกลงนี้รวบรวมแนวทางปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้กับการบริการที่ถูกโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ตามที่อาจจะมีการแก้ไขโดยผู้ให้บริการเป็นครั้งคราว

วันที่ที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงการใช้งานนี้คือ เมื่อท่านยอมรับหรือเชื่อได้ว่าจะยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้.

ข้อตกลงการใช้งานนี้จะส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน และเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ทั้งหมด และขอรับคำแนะนา ทางกฎหมายอย่างเป็นอิสระเพื่อตอบคำถามใด ๆ ที่ท่านอาจมีก่อนที่จะคลิกปุ่ม “ยอมรับ”.

เนื้อหาดั้งเดิมของข้อตกลงการใช้งานนี้เขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ และการแปลส่วนใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาดั้งเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารหรือประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นใด ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษดั้งเดิมเป็นหลัก.

 

เมื่อท่านเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการ ท่านจะได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อ วันเดือนปี เกิด และรายละเอียดในการติดต่อที่เหมาะสมอื่น ๆ ของท่านซึ่งรวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน ท่านสามารถปรับปรุงรายละเอียดในการติดต่อกับท่านให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันผ่านฝ่ายบริการลูกค้า

ในการเปิดบัญชีนั้น ท่านรับรองว่าท่านมีอายุเกิน 18 ปี และมีอายุเกินอายุที่กิจกรรมการพนันหรือการเล่นเกมนั้นชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฏหมายหรืออำนาจศาลที่บังคับใช้กับท่าน ท่านยังรับรองอีกด้วยว่าการพนันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายในอาณาเขตที่ท่านอยู่อาศัย และท่านสามารถทำสัญญาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บัญชีของท่าน จะต้องได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวที่ถูกต้องของท่าน และบัญชีนี้จะจดทะเบียนให้กับท่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจะไม่มีการทำซ้ำ ผ่านบุคคล ครอบครัว ครัวเรือน ที่อยู่ (ไปรษณีย์หรือไอพี) ที่อยู่อีเมลอื่นใด อุปกรณ์ในการเข้าถึง หรือสภาวะแวดล้อมใด ๆ ที่อุปกรณ์ในการเข้าถึงถูกใช้งานร่วมกัน (เช่น สถานที่ทา งาน โรงเรียน สถานที่สาธารณะ ฯลฯ) หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี้ บัญชีอื่นใดที่ท่านเปิดหรือที่ท่านเป็นเจ้าของโดย ได้รับผลประโยชน์จะถือว่าเป็นบัญชีซ้ำ ผู้ให้บริการอาจปิดบัญชีซ้ำใด ๆ (แต่จะไม่ได้ถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น) ถ้าบัญชีซ้ำ ถูกปิด:

โบนัสทั้งหมด เดิมพันฟรี และเงินรางวัลที่สะสมไว้จากโบนัสและเดิมพันฟรีดังกล่าวที่ได้รับมาโดยใช้บัญชีซ้ำนั้นจะเป็นโมฆะและถูกริบ

ผู้ให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตน อาจยกเลิกเงินรางวัลทั้งหมด และคืนเงินฝากทั้งหมดที่ทำในนามบัญชีซ้ำ และในส่วนที่ไม่ได้ถูกรับคืนโดยผู้ให้บริการจากบัญชีซ้ำ ที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงินใด ๆ ที่ท่านจะต้องคืนให้กับผู้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซ้ำ อาจถูกรับคืนโดยผู้ให้บริการโดยตรงจากบัญชีอื่นใดของท่านรวมถึงบัญชีซ้า

ผู้ให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตนอาจยอมให้การใช้งานบัญชีซ้ำ นั้นถือว่าถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ผลขาดทุนทั้งหมดและเงินเดิมพันที่ได้วางไว้โดยท่านหรือสำหรับท่านผ่านบัญชีซ้ำนั้นจะถูกยึดไว้โดยผู้ให้บริการ

หลังจากที่เปิดบัญชีของท่านแล้ว ท่านจะต้องทำขั้นตอนทุกอย่างที่สมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผย (ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ตาม) ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านให้แก่คนอื่น

ธุรกรรมทั้งหมดที่ได้ดำเนินการเมื่อมีการป้อนชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านอย่างถูกต้อง จะถือว่ามีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่านหรือไม่ก็ตาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ในกรณีที่ท่านเปิดเผยชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านให้แก่คนอื่น (ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ตาม)

ถ้าท่านลืมหรือทำรายละเอียดบัญชีของท่านหาย หรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า มีบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงรู้รายละเอียดดังกล่าวโปรดติดต่อผู้ให้บริการทันทีผ่านฝ่ายบริการลูกค้า

เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยไว้ในระดับสูง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการการรักษาความปลอดภัยเมื่อใดก็ตาม เพื่อรับรองอัตลักษณ์ตัวตนของท่าน ยืนยันธุรกรรมทางการเงินของท่าน และบันทึกคำยินยอมของท่านต่อข้อตกลงฉบับนี้เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ ท่านตกลงที่จะแสดงอัตลักษณ์ตัวตนดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นหรือเอกสารตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ถ้าท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอ ด้านการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่าน ท่านจะได้รับแจ้งเตือนถึงคำร้องขอเพื่อการยืนยันดังกล่าวทางอีเมลหรือโทรศัพท์ และยอดเงินคงเหลือในบัญชีจะถูกริบถ้าท่านไม่สามารถแสดงเอกสารและข้อมูลที่ได้รับการร้องขอดังกล่าว ต่อผู้ให้บริการภายในช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างมีเหตุผลโดยผู้ให้บริการคำร้องขอเอกสารและข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีการสาบานแล้วเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตนและการมีสิทธิเข้ารับเลือก การปลดเปลื้องความรับผิดที่ยกประโยชน์ให้ แก่ผู้ให้บริการ และการอนุญาตให้มีการตีพิมพ์

ท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการจัดหาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่านทั้งหมด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริการในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะเข้าถึงการบริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ในรูปแบบใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการสูญเสียการบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี แบนด์วิดท์ หรือประการอื่น) โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรคมนาคมใด ๆ ที่ท่านได้ทำสัญญาด้วยเพื่อที่จะเข้าถึงการบริการ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสงสัย ผู้ให้บริการไม่ได้นำเสนอใด ๆ หรือให้การรับรองใด ๆ ในเรื่องของความเข้ากันได้ของการบริการกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการทำให้เงินรางวัลใด ๆ เป็นโมฆะและยึดยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้:
ถ้าท่านมีบัญชีซ้ำที่ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคของผู้ให้บริการ;
ถ้าชื่อที่อยู่ในบัญชีของท่านไม่ตรงกับชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิตหรือหรือบัญชีชำระเงินอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการสั่งซื้อที่เราหรือการฝากเงินกับเรา;
ถ้าท่านเข้าร่วมกับหนึ่งในการส่งเสริมการขายของเรา และถอนตัวจากการส่งเสริมการขายนั้นก่อนที่จะทำตามข้อกา หนดของการส่งเสริมการขายเฉพาะนั้น ๆ;
ถ้าท่านให้ข้อมูลในการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องหรือที่ทำให้เข้าใจผิด;
ถ้าท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ;
ถ้าท่านติดต่อมาจากเขตอำนาจศาลที่ซึ่งการเข้าร่วมในเกมนั้นผิดกฎหมาย;
ถ้าท่านได้ขอให้มีการคืนยอดเงินที่ชำระมา หรือปฏิเสธการสั่งซื้อหรือการฝากเงินใด ๆที่ท่านได้ดำเนินการต่อเข้าบัญชีของท่าน;
ถ้าเราพบท่านโกงหรือพยายามที่จะโกง หรือถ้ามีการพิจารณาโดยผู้ให้บริการว่าท่านได้ใช้หรือใช้ประโยชน์จากระบบ (รวมถึงเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ) ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเอาชนะเว็บไซต์ ระบบที่รองรับเว็บไซต์ หรือเกม หรือเราพบว่าท่านได้สมรู้ร่วมคิดหรือพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่น ๆ เพื่อที่จะฉ้อโกงผู้ให้บริการ
ถ้าท่านไม่สามารถปฏิบัติตามกฎว่าด้วยข้อตกลงการใช้งาน

ท่านตกลงที่จะไม่ขอให้มีการคืนยอดเงินที่ชำระมา การถอนเงินออกไป หรือไม่เช่นนั้นก็ยกเลิกการฝากเงินใด ๆ เข้าในบัญชีของท่าน และจะคืนเงินและชดเชยเงินฝากที่ยังไม่ได้ชำระดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการในกระบวนการเก็บเงินฝากของท่าน บัญชีของท่านจะต้องไม่ถูกใช้งานเป็นบัญชีธนาคาร และถ้าผู้ให้บริการรับรู้ว่ามีการฝากเงินเข้าในหรือการถอนเงินจากบัญชีของท่านโดยที่ไม่มีกิจกรรมเดิมพันหรือการเล่นเกมที่เป็นสัดส่วนกัน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียมบริหาร (ไม่ว่าผู้ให้บริการจะปิดหรือพักบัญชีนั้นหรือไม่ก็ตาม).

ผู้ให้บริการถูกกำหนดให้ต้องแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเงินในบัญชีของท่าน และระดับที่เงินของท่านได้รับการคุ้มครองในกรณีของการล้มละลาย เงินที่ฝากโดยท่านเข้าบัญชีของท่านจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร หรือบัญชีเอสโครว์ซึ่งจะถูกเก็บ แยกไว้ต่างหากจากเงินทุนของผู้ให้บริการ เงินในบัญชีของท่านไม่ได้รับการประกัน การันตี สนับสนุน หรือคุ้มครองจากระบบเงินฝากหรือระบบประกันการธนาคารใด ๆหรือจากระบบประกันที่คล้ายกันอื่นใด.

เมื่อใดก็ตาม ผู้ให้บริการอาจชดเชยยอดเงินคงเหลือที่เป็นบวกในบัญชีของท่านกับจำนวนเงินใด ๆ ที่ท่านติดค้าง (รวมถึงบัญชีซ้ำใด ๆ) ต่อบริษัทอื่นใดภายในกลุ่มของผู้ให้บริการ (โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานหรือไม่) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา กัดเพียงกรณีที่ผู้ให้บริการสะสางเงินเดิมพันหรือการวางเดิมพันใด ๆ ใหม่ ตามบัญชีที่ซ้า การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และกิจกรรมทางอาญา.

ท่านอาจร้องขอการถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเวลา.

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านด้วยเหตุใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าตามข้อกา หนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าท่านไม่ได้เข้าใช้งานบัญชีของท่านเป็นเวลา 180 วันติดต่อกัน บัญชีของท่านจะถูกติดป้ายว่าไม่ได้ใช้งาน และอาจถูกปิดได้และยอดเงินคงเหลือทั้งหมดจะถือว่าถูกทอดทิ้ง ข้อกำหนดในการเข้าใช้งานดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการตั้งข้อกำหนดใด ๆ ที่จะต้องเล่นเกมใด ๆ ฝากเงิน หรือเข้าร่วมกับกิจกรรมใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเรามากไปกว่าการเข้าใช้งานระบบ.

ท่านอาจใช้ยอดเงินสมนาคุณหรือยอดเงินโบนัสที่มีการเครดิตเข้าไปในบัญชีของท่านโดยผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เพื่อการเล่นในเกม ท่านไม่มีสิทธิที่จะไม่ถอนเงินจำนวนดังกล่าวโดยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข เพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในการนำเสนอโบนัสแต่ละครั้งเสียก่อน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการทวงคืนจำนวนเงินโบนัสใด ๆ ที่ชำระเข้าไปในบัญชีของท่าน ถ้าท่านไม่ได้ใช้เงินโบนัสเหล่านี้ภายในช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

การเข้าถึง หรือการใช้เว็บไซต์หรือการบริการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้มีถิ่นที่พักอาศัยบางรายหรือทั้งหมดของ หรือบุคคลในบางประเทศ ผู้ให้บริการไม่ได้ตั้งใจว่าเว็บไซต์ควรจะถูกใช้งานเพื่อการเดิมพัน การเล่นเกม หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยบุคคลในประเทศที่กิจกรรมดังกล่าวผิดกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่ว่าเว็บไซต์นี้เข้าถึงได้ในประเทศใด ๆ หรือปรากฏในภาษาทางการของประเทศดังกล่าวใด ๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการรับรองถึง หรือการรับประกันความชอบธรรม และอีกนัยหนึ่งก็คือการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ และเงินฝากหรือการรับเงินรางวัลใด ๆ จากบัญชีของท่าน สภาพพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการกำหนดข้อเสนอ การชักชวน หรือการเชื้อเชิญโดยเราเพื่อการใช้งานใน หรือการบอกรับเป็นสมาชิกการเดิมพัน การเล่นเกม หรือบริการอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่กิจกรรมดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย.

เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะพิจารณากฎหมายที่บังคับใช้กับสถานที่ที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านจะกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่านในการเปิดบัญชีของท่าน หรือการใช้เว็บไซต์.

ท่านอาจเข้าถึงเว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อท่านอายุครบ 18 ปี และมากกว่านั้น และการที่ท่านทำเช่นนั้นเป็นสิ่งถูกกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลจากที่ที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ หรือท่านบรรลุนิติภาวะแล้วในเขตอำนาจศาลจากที่ที่ท่านทำการเชื่อมต่อ ท่านตกลง และรับรู้ว่าผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำทางกฎหมายใด ๆ หรือการรับประกันแก่ท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ที่ควบคุมสิทธิของท่านในการเข้าร่วมในเกม ตกลง และรับรู้ว่าเป็นหน้าที่ของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจ ตลอดเวลาว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมท่านและสิทธิของท่านในการเล่นเกม โดยการเล่นเกม ท่านรับรอง และรับประกันต่อผู้ให้บริการว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และมีสิทธิตามกฎหมายในการเล่นเกม การเข้าร่วมในเกมนั้นเป็นโมฆะสำหรับใครก็ตาม และที่ใดก็ตามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีถิ่นพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอาณาเขตทั้งหมดของประเทศนี้ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สเปน โรมาเนีย (WL และ SSA รวมกัน) อาร์มีเนีย เลบานอน เกาหลีเหนือ อิหร่าน ฮังการี โปรตุเกส เยอรมนี ยูเครน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร เซอร์เบีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ค อิตาลี เอสโตเนีย เบลเยียม และฟิลิปปินส์ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมเหล่านี้ บัญชีที่เปิดโดยผู้มีถิ่นพักอาศัยของประเทศเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน และผู้ให้บริการจะปิดบัญชีดังกล่าวโดย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้.

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ และใช้ประโยชน์จากตาราง เซิร์ฟเวอร์ และแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นร่วมกับเว็บไซต์ระดับภูมิภาคอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันได้ ผู้เล่นอาจถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในตารางร่วมโดยไม่คำนึงถึง ว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นของเว็บไซต์ระดับภูมิภาคใด ในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ท่านตกลงว่าท่านอาจถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในตารางร่วม โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว และในกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์ระดับภูมิภาค ผู้ให้บริการมีสิทธิ ในการจำกัดท่านไม่ให้เข้าถึงระบบทั้งระบบ ท่านตกลงเพิ่มเติมว่ารูปแบบการเล่นของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ขีดจำกัด และประวัติในการฝากเงินอาจถูกคำนวณ และแบ่งปันข้อมูลกันทั่วทั้งระบบเพื่อต่อต้านการฉ้อโกง การฝากเงินเกินจำนวน และประเด็นอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะ พิจารณาโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว.

ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ท่านจะไม่ใช้การบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งถูกพิจารณาหรือน่าจะถูกพิจารณาว่าเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย เหยียดผิว กีดกันทางเพศ หรือมีลักษณะไปในทางเลือกปฏิบัติอย่างอื่นหรือซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดอาญา ท่านจะต้องไม่ใช้ภาษา หรือรูปภาพใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือก้าวร้าว กล่าวคา สบถ ข่มขู่ คุกคาม หรือล่วงละเมิดบุคลอื่นใด รวมถึงผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือพยายามที่จะหลอกว่าท่านเป็นบุคคลอื่นใด หรือประพฤติตัวด้วยท่าทีดังกล่าวต่อพนักงานของผู้ให้บริการ ที่ถูกใช้ในการให้บริการ ฝ่ายบริการลูกค้า หรือแผนกช่วยเหลือหน่วยงานสนับสนุนใด ๆซึ่งเราจัดไว้ให้แก่ท่าน.

ท่านจะใช้เว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น และจะไม่ได้รับอนุญาตให้มอบสิทธิการเข้าถึงหรือทำซ้า เว็บไซต์หรือส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ให้บริการรวมถึงการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเว็บไซต์.

เว็บไซต์ใช้ ‘คุกกี้’ เพื่อติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านและเพื่อช่วยในการทำงานของเว็บไซต คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกดาวน์โหลดเข้าในอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่านเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ และคุกกี้เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการจดจำได้เมื่อกลับเข้ามายังเว็บไซต์ ผู้ให้บริการใช้คุกกี้เพื่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง (ตัวอย่างเช่น) การเปิดโอกาสให้ท่านมีชื่อเข้าใช้งานในระบบต่อไปในระหว่างที่ท่านท่องเว็บ และใช้บัญชีของท่านเพื่อเดิมพัน หรือเล่นเกมบนส่วนที่แตกต่างกันของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการยังใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ วิเคราะห์ของตนเองเพื่อที่พถ้าท่านปฏิเสธคุกกี้หรือต้องการลบคุกกี้ใด ๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนา ในการลบคุกกี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและปิดการใช้งานคุกกี้ในอนาคตบนซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ และซอฟต์แวร์ท่องอินเทอร์เน็ตของท่าน โปรดรับทราบว่าโดยการลบคุกกี้ของเรา หรือการปิดการใช้งานคุกกี้ในอนาคต ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่บางส่วนหรือคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ได้

ท่านหรือบุคคลหรือองด์กรใดที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจะไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไปยังเพื่อนผู้ใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ การสทนา หรือเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือการเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพักหรือยกเลิกบัญชีของผู้เล่นที่ใช้เว็บไซต์ หรือฟังก์ชันสนทนาไปในทางที่ผิดอย่างไม่มีกำหนดเพื่อทำข้อความที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือการบริการใด ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการ

ท่านจะชดเชยแก้ต่างและไม่เอาผิดกับผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับสัญญาและผู้จัดหาอย่างเต็มที่จากและในเรื่องของความเสียหายทั้งหมด ต้นทุน ค่าใช้จ่ายการอ้างสิทธิข้อเรียกร้องความรับผิด และความเสียหาย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผลหรือไม่อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ:
การเข้าถึงและการใช้การบริการโดยท่าน หรือโดยใครก็ตามที่ใช้ชื่อและรหัสผ่านของท่าน.
การละเมิดใดๆ โดยท่านในข้อใดของข้อตกลงและบทบัญญัติของข้อตกลงการใช้งาน.
ในกรณีที่ท่านละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการอาจโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวก่อนการพักใดๆ หรือการยกเลิกบัญชีของท่าน แจ้งท่าน (โดยใช้รายละเอียดในการติดต่อของท่าน) ว่าท่านได้ละเมิด และกำหนดให้ท่านหยุด การกระทำการ หรือการที่ไม่สามารถกระทำการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกำหนดให้ท่านแก้ไขการดำเนินการหรือความผิดที่เป็นของท่านให้ถูกต้อง และแจ้งเตือนท่านถึงการดำเนินการที่เป็นที่ตั้งใจของผู้ให้บริการถ้าไม่ได้ทำเช่นนั้น โดยมีข้อแม้เสมอว่า การแจ้งเตือนดังกล่าวจะไม่ใช่ เงื่อนไขก่อนที่จะมีการพักใด ๆ หรือการยกเลิกบัญชีของท่าน.
ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปิดการใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านใดๆ ไม่ว่า จะถูกเลือกโดยท่านหรือถูกจัดสรรโดยผู้ให้บริการตลอดเวลา ถ้าในความคิดที่มีเหตุผลของพวกเขา ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงการใช้งาน.
นอกเหนือไปจากการแก้ไขอื่นใดที่มีอยู่ถ้าท่านละเมิดข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงการใช้งาน ผู้ให้บริการจะมีสิทธิที่จะได้ยอดเงินคงเหลือที่เป็นบวกใดๆ คืนจากบัญชีของท่านเป็นจำนวนเงินใดๆ ที่ได้มีการเรียกร้องจากท่านอย่างมีเหตุผล.

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจำกัดการพนันของตนผู้ใช้บริการมีนโยบายการกันตัวแล้วสมัครใจซึ่งจะทำให้ท่านปิดบัญชีของท่านหรือจำกัดความสามารถของท่านในการเดิมพันหรือเกมบนเว็บไซต์เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ท่านสามารถขอให้การจำกัดนั้นมีระยะเวลาได้นานถึง 5 ปี เมื่อบัญชีของท่านถูกกันตัวเองออกแล้วท่าจะไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีได้ภายใต้สถานการณ์ใดๆ จนกว่าจะหมดช่วงเวลาที่เลือกไว้ภายใต้ข้อบังคับนี้ เมื่อหมดระยะเวลาท่าจะมีสิทธิ์ในการเริ่มใช้บริการได้ใหม่โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือเปิดบัญชีใหม่.
ถ้าท่าจำเป็นต้องมีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกนี้ โปรดพูดคุยกับฝ่ายบริการลูกค้าผ่านแผนกช่วยเหลือหรือดูหมวดการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบของเรา.
ผู้ให้บริการจะพยายามอย่างมีเหตุผลที่จะรับรองการปฎิบัติตามกฏกับการกันตัวเองออกมา อย่างไรก็ตามการกันตัวเองออกมากำหนดให้ต้องมีความร่วมมือกันทั้งจากท่านและผู้ให้บริการ ระหว่างระยะเวลากันตัวเองออกมาท่านจะต้องไม่เปิดบัญชีใหม่ และยอมรับว่าทางเรา จะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตาม ถ้าท่านยังคงพนัน/หาโอกาสใช้เว็บต่อไป.

ข้อตกลงการใช้งานและเอกสารใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึงข้อตกลงอย่างชัดเจนคือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและผู้ให้บริการ มีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อตกลงการทำความเข้าใจ หรือการจัดการใดๆ ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ ระหว่างท่าและผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร.

ผู้ให้บริการแต่ละรายรับรองว่าทั้งท่านหรือพวกเขาไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทน การดำเนินการใดๆ หรือสัญญาใดๆที่ให้ไว้โดยผู้อื่นจากอะไรก็ตามที่มีการพูดหรือเขียนไว้ในการเจรจาระหว่างพวกเขาเว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งาน.

ไม่มีฝ่ายใดที่จัมีการแก้ไขใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่ไม่เป็นจริงที่ทำขึ้นโดยผู้อื่นไม่ว่าจะทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษา ก่อนหน้าวันที่ของสัญญา (นอกเสียจากว่าข้อความที่ไม่เป็นจริงดังกล่าวจะถูกทำขึ้นโดยการฉ้อโกง) และการแก้ไขเพียงอย่างเดียว ของฝ่ายอื้นนั้นจะไม่เป็นไปเพื่อการละเมิดสัญญาที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้งาน.

ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนและตกลงที่จะผูกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้และตามที่มีการดัดแปลงและแก้ไขเป็นครั้งคราว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงและแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งหรือไม่ต้องการแจ้งก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนี้คือข้อตกลงทั้งหมดและเป็นขั้นสุดท้ายระหว่างท่านและผู้ให้บริการ มีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อตกลงการเป็นตัวแทนหรือข้อความทั้งหมดที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ที่ทำขึ้นโดยผู้ให้บริการ.

ข้อตกลงฉบับนี้จะคงอยู่เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้ให้บริการ และผู้รับช่วงต่อและผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาตตามลำดับ ท่านรับรองว่าได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่จะยอมรับข้อตกลงโดยที่มีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้และได้รับสำเนาของข้อตกลงฉบับนี้แล้ว.